Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Dane Klienta:

 

 

Dane Przedsiębiorcy:
Went-Bud Andrzej Wojtkowski 
                                                                                       05-300 Mińsk Mazowiecki  ul. Piasta 4
NIP: 822-000-96-51
REGON 710158237  
Email: wentylacje1@op.pl
Tel.660 392 088

 

 

 

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*):

 

Data zamówienia:

 

Data odbioru towaru:

 

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta (-ów) (*):

 

Adres konsumenta (-ów):

 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie/nas (*) kosztami dostawy towaru na niniejszy numer rachunku bankowego

/ w następujący sposób (*):

 

Podpis konsumenta (-ów) (podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej, w wersji elektronicznej nie jest potrzebny):

 

Miejscowość, data:

 

 

 

 

*niepotrzebne proszę skreślić